۱۰ کلید موفقیت از نظر دیپاک چوپرا

0
1495

سلامت جسمى از سلامت روانى و عاطفى قابل تفکیک نیست . آدم هاى شاد، آد م هاى سالمى هستند .تاریخ جهان به ما می گوید که ش ادى به این که شما چه دارید بستگى ندارد بلکه به این که شما که هستید وابسته است.اکنون که در آستانه سال نو قرار داریم، خوب است لحظه اى به این موضوع بیندیشیم که چه چیزى واقعاً ما را شاد می کند.

 

۱۰ کلید زیر می توانند در این زمینه به ما کمک کنند:

 

۱-به نداى بدن خود گوش فرا دهید . این ندا از طریق علام ت هاى راحتى یا ناراحتى، خوشى یا ناخوشى، خود را به ما عرضه می کند.

هنگامى که رفتار خاصى را برمی گزینید و انجام می دهید از بدن خود بپرسید چه احساسى درباره آندارد؟ اگر بدنتان علامت ناراحتى و درماندگى جسمى یا روانى فرستاد، آن رفتار را کنار بگذارید. و چنانچه علامت راحتى و اشتیاق فرستاد، آن را ادامه دهید.

 

۲- در « حال » زندگى کنید، چون این تنها لحظه هایى است که در اختیار دارید. توجه و تمرکز خود را بر هر آنچه اینجا و در هر لحظه باشید.

هر چه برایتان پیش می آید را تمام و کمال بپذیرید. « کمال » اکنون است معطوف دارید و جستجوگرهمان گونه است که « حال ». در این صورت است که می توانید از آن لذت ببرید، از آن درس بگیرید و سپس رهایش کنی دباید می بود.

 

بینهایت قانون طبیعت دست به دست هم داده اند تا این لحظ ه خاص، این تفکر خاص و ای ن تلقى خاص رابراى شما به وجود آورند . این لحظه بدین گونه است زیرا کلّ جهان هستى بدین گونه است . سعى نکنید با بینهایت چیز مختلف از سر ستیزه جوئى برآئید. بلکه در عوض، خود را با آن ها یگانه سازید.

 

۳- زمان هایى را براى سکوت، مراقبه (مدیتیشن) و گفتگوهاى درونى با خودتان اختصاص دهید . در این لحظه هاى سکوت و آرامش، به زندگى درونى خود توجه کنید و با منبع آگاه ی هاى خالص خود دوباره ارتباط برقرار کنید وو اجازه دهید به جاى این که تعبیر و تفسیرهاى تحمیلى خارجى به شما بگوید چه چیزى براى شما خوب است و چه چیزىى براى شما خوب نیست، شهود و مکاشفه درونى شما را راهنمایى کند.

 

۴- نیاز خود براى تأیید شدن توسط دیگران را کنار بگذارید . شما تنها قاضى ارزش هاى خود هستید و هدف شما کشف ارزش هاى بی شمار در درون خود است، صرفنظر از این که دیگران چه فکرى کنند . اگر این را بپذیرید،، آزادى بزرگى به دست می آورید.

 

۵- هنگامى که در خود احساس خشم یا مخالفت با یک نفر یا یک وضعیت کردید، قبول کنید که دارید تنها با خودتان
مبارزه می کنید. مقابله کردن، یک واکنش دفاعى است که بر اثر آسی ب هاى کهنه به وجود م ی آید. با دست کشیدن از
خشم خود، هم به بهبود حالتان کمک می کنید و هم با جریان هستى هماهنگ می شوید.

 

شماست. واکنش هایى که نسبت به افراد نشان م ی دهید، چه عشق « درونی » انعکاس واقعیت « خارج » ۶- بدانید که دنیاى
و چه نفرت، بازتاب دنیاى درونى شماست. آن چیز که بیشترین نفرت را از او دارید، چیزى است که آن را بیشتر از سایر
چیزها در درون خود انکار می کنید. و آن چیز که بیشتر از بقی ه چیزها بدان عشق می ورزید، چیزى است که بیشتر از هر
چیز دیگر در درون خود آرزویش را دارید.

 

از آینه روابطتان براى تکامل خود راهنمایى بگیرید. هدف، خودآگاهى کاملاست. هنگامى که بدان دست یافتید، هر چیز را که طلب کنید به طور خودکار برایتان فراهم است و هر چیزى را که دوست نداشته باشید به طور خودکار ناپدید خواهد شد.را از دوشتان بردارید تا احساس سبکى کنید .

 

۷- « قضاوت کردن »  بار سنگین جنبه هاى ارزشى درست یا غلط را بر یک وضعیت تحمیل می کند. هر چیز قابل درک و بخشش است، اما وقتى درباره آن قضاوت می کنید، امکان درک کردن را از بین می برید و فرایند یادگیرى عشق ورزیدن را قطع می کنید. شما وقتى دربار ه دیگران قضاوت می کنید، درواقع کمبود خویشت ن پذیرى خود را بروز م ی دهید. به یاد داشته باشید که با بخشیدن هر نفر، بر میزان عشق به خود می افزائید.

 

۸- بدن خود را با خوراکی ها، نوشیدنی ها و عواطف ناسالم آلوده نکنید . بدن شما وظیف ه اش فقط پشتیبانى از حیات شما
نیست بلکه وسیله اى است که شما را در سفر به سمت تکامل حمل می کند. سلامت هر سلّول، مستقیماً در وضعیت
سلامت کلّى شما موثر است زیرا هر سلّول در حکم یک نقطه آگاهى در مجموعه آگاهی هایى است که شما باشید.

 

۹- رفتارهاى با انگیزه ترس را با رفتارهاى با انگیزه عشق جایگزین سازید . ترس ناشى از خاطراتى است که در گذشته
در ذهن ما جا گرفته است . با یادآوردن آنچه در گذشته ما را ناراحت کرده، انرژی هاى خود را به سمتى هدایت می کنیم که
مطمئن شویم یک آسیب قدیمى دوباره خود را تکرار نکند. اما با تحمیل گذشته بر حال، هرگز نمی توانیم تهدید آسیب
دیدن دوباره را برطرف سازیم . این کار تنها هنگامى اتفاق می افتد که سپر امنیتى خود را کشف کنیم و آن چیزى جز
عشق نیست . وقتى رفتارهاى ما با انگیزه عشق و حقایق درونى باشد، می توانیم با هر تهدیدى مقابله کنیم زیرا قدرت
درونى ما در برابر ترس نفوذ ناپذیر است.

 

۱۰- این را بدانید که دنیاى بیرونی ، تنها آینه اى از یک هوشمندى عمیق تر است. این هوش و خرد، سازمان دهنده ناپیداى
همه چیز در عالم هستى است و چون بخشى از آن در وجود شما قرار دارد، شما هم در سازماندهى امور جهان شریکی د .
بنابراین، شما به طور جدای ی ناپذیرى با همه چیز پیوند دارید . پس وجود افکار مسموم و ناسالم در ذهن شما بر کل
هوشمندى جهان اثر منفى می گذارد. زیستن در حالت تعادل و خلوص، هم براى خود شما و هم براى کره زمین بهترین
چیز است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه