برچسب‌ها ⁣دکتر کامران علی پناهی

برچسب: ⁣دکتر کامران علی پناهی

رابطه خشونت و بدی

⁠  ⁣بدی و خشونت یکی از مفاهیم مرتبط با خشونت، «بدی» است. از دیدگاه روانکاوانه، می‌توانیم ریشه دو نوع بدی را در افرادی که از...