برچسب‌ها پیری

برچسب: پیری

سالمندی آغازی دیگر در زندگی

سالمندی آغازی دیگر در زندگی است با کوله باری از تجربه   سالمندی دوران پختگی، ورزیدگی و زمان احساس بی نیازی است و فرصت سیر به...