برچسب‌ها فایو اس

برچسب: فایو اس

اصول فایو اس

مقدمه اجرای 5S برای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی و بهداشت ، بهره وری ،...