برچسب‌ها روانشناسی رقابت

برچسب: روانشناسی رقابت

⁠  ⁣روان‌شناسی رقابت

افرادی که شخصیت‌ های «نوع A» دارند (تهاجمی، اضطرابی، ستیزه‌جو، غالب، هدف‌گرا و دستاوردگرا)، آن‌هایی که تحت عنوان «مزومورف» دسته‌بندی می‌شوند، یعنی همان‌هایی که...