برچسب‌ها راست دست

برچسب: راست دست

 چپ‌ دست‌ ها بهتر هستند یا راست‌دست‌ها؟

 چپ‌ دست‌ های خاص کافی است یکی از والدین بچه چپ دست یا چپ دست دیگری در خانواده باشد تا در همان ماه‌های اول تولد...