برچسب‌ها خطاهای شناختی

برچسب: خطاهای شناختی

در قضاوت دیگران از چه خطاهای شناختی باید پرهیز کنیم؟

ذهن خوانی mind reading فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی فکر می کنند. مثل : ”جواب سلامم را...