برچسب‌ها حاملگی

برچسب: حاملگی

روان‌پریشی پس از زایمان

این سندرم پس از زایمان رخ داده و با افسردگی شدید و هذیان مشخص می‌شود. اکثر اطلاعات نشان‌دهنده وجود ارتباط نزدیک میان روان‌پریشی پس...